Почетак нашег пројекта стратешког партнерства Еразмус+: “Makerspaces in Primary School Setting”!

Са поносом објављујемо почетак нашег пројекта стратешког партнерства Еразмус+: “Makerspaces in Primary School Setting”!

У нашој Еразмус+ сарадњи, удружили смо снаге са пет партнера из Пољске, Словеније, Турске и Србије, укључујући и координатора из Србије. Заједно крећемо на образовно путовање у истраживање нових метода и алата за наставу и учење у основним школама.

Наша мисија? Да створимо, тестирамо и спроведемо иновативни концепт Мејкерспејса – динамичног центра за креативност, стварање и учење. Интегришући STEAM методологију и користећи дигиталне и друге алате, циљ нам је да обликујемо платформу за развој будућих критичких мислилаца, сарадника и иноватора.

Радујемо се сарадњи са Центром за промоцију науке у Србији, као и са другим кључним заинтересованим странама. Наше заједничке напоре ће омогућити развој у области наставе и учења.

Суфинансиран од стране ЕУ и подржан од стране Националне агенције Темпус Србија, овај пројекат представља корак напред у образовању и увид у будућност.

Останите са нама и пратите наше приче, примере из праксе и закључке до којих ћемо доћи о иновацијама у наставној пракси, док пролазимо кроз овај узбудљив пројекат. Заједно, обликујмо умове који ће обликовати сутра!

We’re thrilled to announce the launch of our Erasmus+ strategic partnership project: “Makerspaces in Primary School Setting”!

In our Erasmus+ collaboration, we’ve joined forces with five partners from Poland, Slovenia, Turkey and Serbia, including a coordinator from Serbia. Together, we’re embarking on an educational journey to explore new methods and tools for teaching and learning in primary schools.

Our mission? To create, test, and implement the innovative concept of a Makerspace – a vibrant hub for creativity, tinkering, and learning. By integrating STEAM methodology and leveraging digital and other tools, we aim to forge a platform for nurturing future critical thinkers, collaborators, and innovators.

We look forward to our collaboration with the Centre for Promotion of Science in Serbia, along with other key stakeholders. Our collective efforts are set to enable a development in teaching and learning paradigms.

Proudly co-funded by the EU and supported by the NA Tempus Serbia, this project is both a step forward in education and a peak into the future.

Stay tuned for updates, insights, and stories of innovation as we journey through this exciting project. Together, let’s shape the minds that will shape tomorrow!

#ErasmusPlus #MakerspacesInSchools #STEAMEducation #InnovationInLearning #EUFunded