Позив за подношење понуда и конкурсна документација

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке мале вредности

 1. За јавну набавку: добара –  Снабдевање електричном енергијом – 09300000
 2. Јавна набавка се  не обликује кроз  партије.
 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
 4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
 6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.osaleksasantic.edu.rs и са Портала јавних набавки.
 7. Понуде се могу поднети непосредно: а) у пословним просторијама наручиоца ОШ „Алекса Шантић“ Војводе Путника 6, Степановићево, канцеларија секретара школе; б) путем поште на адресу Основна школа „Алекса Шантић“, Војводе Путника 6, 21212 Степановићево
 8. Понуде се подносе у затвореној коверти.
 9. Рок за подношење понуде је 03. јун 2020. године, до 08,00 часова, без обзира на начин доставе.
 10.  Отварање понуда ће се обавити дана 03. јуна 2020. године у 09,00  часова, у просторијама наручиоца Војводе Путника 6, Степановићево, канцеларија секретара школе. Представник понуђача пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
 11. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
 12.  Лице за контакт: Весна Тобџић-Безкорвајниј, секретар школе, телефон: 021/717 055,  mail: aleksastep@mts.rs

Одлука о закљученом уговору ЈНОП1-ЗН/2020

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци добара – интерактивних табли са пројектором ЈНОП1-ЗН/2020

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице, Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови Сад, интернет страница Наручиоца:  www.puma.vojvodina.gov.rs у име и за рачун 502 установе образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије АП Војводине које су наведене у конкурсној документацији.

2.Врста наручиоца: орган државне управе

3.За добра и услуге, опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: предмет јавне набавкеЈНОП 1-ЗН/2020 је набавка добара-интерактивних табли са пројектором

Назив и ознака из општег речника набавке: 30200000-Рачунарска опрема и материјал.

4. Уговорена вредност:

83.066,40 динара без ПДВ-а, односно 99.679,68 динара са ПДВ-ом

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

6. Број примљених понуда:

 1 понуда

7. Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша: 58.478.745,60 динара без пдв-а, Најнижа: 58.478.745,60 динара без пдв-а

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда

Партија 1:Највиша: 58.478.745,60 динара без пдв-а, Најнижа: 58.478.745,60 динара без пдв-а

9. Датум доношења одлуке о додели уговора

17.3.2020. године

10. Датум закључења уговора

30.3.2020. године

11. Основни подаци о добављачу

Милениум системи д.о.о. из Београда, Руска 1 и Лап топ центар д.о.о. из Београда.

12. Период важења уговора

40  дана од дана потписивања уговора.