Kонкурсна документација за јавну набавку радови

Јавна набавка мале вредности

OТКЛАЊАЊЕ САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИХ НЕДОСТАТАКА ( ПАРКЕТАРСКИ,ЗИДАРСКО-МОЛЕРСКИ И ФАРБАРСКИ РАДОВИ) ПО РЕШЕЊУ САНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЈНМВ-2/2017