Позив за подношење понуда 13.07.2017.

Позив за подношење понуда у поступку јавке набавке мале вредности ЈНМВ 2/2017

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка   радова– oтклањање санитарно-хигијенских недостатака ( паркетарски,зидарско-молерски и фарбарски радови) по решењу санитарне инспекције

Подели вест