Нови компјутери у кабинету за информатику

Кабинет за информатику свакодневно користе сви ученици наше школе. Ученици од петог до осмог разреда, осим за реализовање наставе информатике и рачунарства, учионицу користе и за поједине часове осталих предмета, када је наставни час планиран уз коришћење апликација или других дигиталних алата, као и за слободне активности за чије је реализовање потребна дигитална опрема. Такође, ученицима првог циклуса компјутерска опрема је неопходна за реализацију предмета Дигитални свет и Пројектна настава. Опрема коју смо имали временом је постала недовољно технолошки опремљена за све наше активности. Пожелели смо да је модернизујемо, опремом допринесемо бржи и лакши рад.

Са радошћу вас обавештавамо да је кабинет за информатику и рачунарство опремљен са 18 нових компјутера високих перформанси и уграђеним оперативним системима. Средства за куповину обезбеђена су кроз пројекат Министарства правде, на јавном конкурсу за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења. Нови компјутери, који су набављени преко конкурса, подржавају модерне и технолошки напредне програме и апликације који су основа савременог рада у овим областима. Њихова практична примена је од великог значаја за напредак и развој ових дигиталних вештина код ученика.

Нова опрема ће побољшати досадашњи рад, а омогућиће да се више користити и у реализацији других наставних предмета у редовном наставном процесу и ваннаставним активностима.

Оваква опрема нам даје могућности да и даље подижемо заинтересованост ученика за практичан рад, програмирање и употребу дигиталне технологије, а обогаћујемо и рад секције за роботику и кодирање која ради у оквиру обогаћеног једносменског рада. Осим тога омогућава, пратећи нове трендове и развој технологије, развијање дигиталних компетенција наших ученика које не заостају за напретком развоја апликација и програма које могу користити.

Конкурсна документација за јавну набавку добара 01/2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

ПАРТИЈА 1 – ХЛЕБ  И ПРОЗВОДИ ОД БРАШНА

ПАРТИЈА2 – СВЕЖЕ МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

ПАРТИЈА 3 –МЛЕКО И  МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

ПАРТИЈА 4 – ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Конкурсна документација садржи:

 1. опште податке о јавној набавци
 2. податке о предмету јавне набавке
 3. упутство понуђачима како да сачине понуду
 4. образац понуде
 5. врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис добара
 6. образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова
 7. модел уговора
 8. образац структуре цена , са упутством како да се попуни
 9. други обавезни обрасци
 10. образац трошкова припреме понуде

Одлука о давању сале у закуп 06.02.2017.

Расписује се оглас за давање у закуп фискултурне сале у ОШ „Алекса Шантић“ Степановићево, улица Војводе Путника број 6, у површини од 1054 м2, са припадајућом свлачионицом, тоалетом и тушевима,  и то за спортске, културне, образовне и друге активности за децу школског узраста радним данима: понедељак, среда и петак , у периоду од 14,00 часова до 15,00 часова, као и за спортске, културне, образовне, привредне и друге активности за одрасле, радним данима: понедељак, среда и петак у периоду од 19,00 часова до 24,00 часа као и у  дане викенда, у периоду од 18,00 часова до 22,00 часа.

 Понуђени термини могу бити измењени у складу са чланом 13. и 14. Одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и основна школа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 57/14, 69/14, 30/15, 44/15 и 81/2016).

Фискултурна сале се неће издавати у периоду од 01.07. 2017. године до 31.08.2017. године.

Почетни износ закупнине је 1500,00 динара (цена исказана без ПДВ-а, а његов терет пада на закупца), по термину. Термин је у трајању 60 минута.

Фискултурна сала се даје у закуп на период од једне године од дана закључења уговора.

Право на учешће имају сва правна и физичка лица.

Понуђач је обавезан да уплати депозит за учествовање на огласу у висини од 1500,00 динара на жиро рачун школе 840-325666-17, уз навођење сврхе плаћања: „учествовање на огласу“.

Стручно-васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају одговарајуће више и високо образовање у области физичког васпитања и спорта, или су поред основне стручне оспособљености и посебно стручно оспособљени за рад са децом. Закон о спорту ( „Службени Гласник РС“ број 10/2016)

Разлог давања у закуп непокретности прикупљањем писмених понуда:

Прибављање средстава за текуће одржавање објекта школе, набавка опреме и наставних средстава за унапређење наставе, ваннаставних активности, културно-уметничких и сличних активности, повећање безбедности у школи, организовање прославе дана школе, Светог Саве и слично у складу са потребама школе.

Средства остварена давањем у закуп фискултурне сале користе се на основу годишњег програма о коришћењу средстава остварених давањем у закуп непокретности.

Понуде се достављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа, препорученом поштом или непосредно, на адресу школе: улица Војводе Путника број 6, 21212 Степановићево. На затвореној коверти подносилац понуде ставља напомену : „Понуда за закуп сале – не отварај“.

Понуда садржи:

 • податке о подносиоцу понуде (за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ,  пребивалиште, број личне карте, за правна лица: назив, седиште, ПИБ, матични број), као и овлашћење за заступање правног лица
 • спортску, културну, образовну, привредну и другу активност,
 • одговарајући термин закупа.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

О извршеном избору закупца, понуђач ће бити писмено обавештен, у року од пет дана од дана доношења одлуке.

            Оглас објавити у  дневном листу „Данас“.

Позив за подношење понуда 13.07.2017.

Позив за подношење понуда у поступку јавке набавке мале вредности ЈНМВ 2/2017

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка   радова– oтклањање санитарно-хигијенских недостатака ( паркетарски,зидарско-молерски и фарбарски радови) по решењу санитарне инспекције

Kонкурсна документација за јавну набавку радови

Јавна набавка мале вредности

OТКЛАЊАЊЕ САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИХ НЕДОСТАТАКА ( ПАРКЕТАРСКИ,ЗИДАРСКО-МОЛЕРСКИ И ФАРБАРСКИ РАДОВИ) ПО РЕШЕЊУ САНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЈНМВ-2/2017