Запослени

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

У школи је запослено 34 радника, од тога 22 наставника, 2 стручна сарадника. директор, секретар,  дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове, домар, кувар и 6 чистачица.

Настава свих предмета је у потпуности стручно заступљена, што представља снажну тачку ослонца за квалитет рада школе. Наставни кадар, мотивисан добрим резултатима свог рада спремно иде у корак са временом, стално се стручно усавршава и унапређује своја знања и компетенције.

Тимски рад је веома важан и заступљен у раду свих запослених. Атмосфера за рад је подстицајна и то се свакако може уочити кроз резултате који се постижу у раду са ученицима, као и у опремљености простора и ангажману у многобројним пројектима. Потврду квалитета рада установе је препознала и екстерна комисија која је школу оценила високом оценом.

Подели вест