Конкурсна документација за јавну набавку добара 01/2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

ПАРТИЈА 1 – ХЛЕБ  И ПРОЗВОДИ ОД БРАШНА

ПАРТИЈА2 – СВЕЖЕ МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

ПАРТИЈА 3 –МЛЕКО И  МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

ПАРТИЈА 4 – ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Конкурсна документација садржи:

  1. опште податке о јавној набавци
  2. податке о предмету јавне набавке
  3. упутство понуђачима како да сачине понуду
  4. образац понуде
  5. врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис добара
  6. образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова
  7. модел уговора
  8. образац структуре цена , са упутством како да се попуни
  9. други обавезни обрасци
  10. образац трошкова припреме понуде
Подели вест