Одлука о давању сале у закуп 06.02.2017.

Расписује се оглас за давање у закуп фискултурне сале у ОШ „Алекса Шантић“ Степановићево, улица Војводе Путника број 6, у површини од 1054 м2, са припадајућом свлачионицом, тоалетом и тушевима,  и то за спортске, културне, образовне и друге активности за децу школског узраста радним данима: понедељак, среда и петак , у периоду од 14,00 часова до 15,00 часова, као и за спортске, културне, образовне, привредне и друге активности за одрасле, радним данима: понедељак, среда и петак у периоду од 19,00 часова до 24,00 часа као и у  дане викенда, у периоду од 18,00 часова до 22,00 часа.

 Понуђени термини могу бити измењени у складу са чланом 13. и 14. Одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и основна школа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 57/14, 69/14, 30/15, 44/15 и 81/2016).

Фискултурна сале се неће издавати у периоду од 01.07. 2017. године до 31.08.2017. године.

Почетни износ закупнине је 1500,00 динара (цена исказана без ПДВ-а, а његов терет пада на закупца), по термину. Термин је у трајању 60 минута.

Фискултурна сала се даје у закуп на период од једне године од дана закључења уговора.

Право на учешће имају сва правна и физичка лица.

Понуђач је обавезан да уплати депозит за учествовање на огласу у висини од 1500,00 динара на жиро рачун школе 840-325666-17, уз навођење сврхе плаћања: „учествовање на огласу“.

Стручно-васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају одговарајуће више и високо образовање у области физичког васпитања и спорта, или су поред основне стручне оспособљености и посебно стручно оспособљени за рад са децом. Закон о спорту ( „Службени Гласник РС“ број 10/2016)

Разлог давања у закуп непокретности прикупљањем писмених понуда:

Прибављање средстава за текуће одржавање објекта школе, набавка опреме и наставних средстава за унапређење наставе, ваннаставних активности, културно-уметничких и сличних активности, повећање безбедности у школи, организовање прославе дана школе, Светог Саве и слично у складу са потребама школе.

Средства остварена давањем у закуп фискултурне сале користе се на основу годишњег програма о коришћењу средстава остварених давањем у закуп непокретности.

Понуде се достављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа, препорученом поштом или непосредно, на адресу школе: улица Војводе Путника број 6, 21212 Степановићево. На затвореној коверти подносилац понуде ставља напомену : „Понуда за закуп сале – не отварај“.

Понуда садржи:

  • податке о подносиоцу понуде (за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ,  пребивалиште, број личне карте, за правна лица: назив, седиште, ПИБ, матични број), као и овлашћење за заступање правног лица
  • спортску, културну, образовну, привредну и другу активност,
  • одговарајући термин закупа.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

О извршеном избору закупца, понуђач ће бити писмено обавештен, у року од пет дана од дана доношења одлуке.

            Оглас објавити у  дневном листу „Данас“.

Позив за подношење понуда 13.07.2017.

Позив за подношење понуда у поступку јавке набавке мале вредности ЈНМВ 2/2017

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка   радова– oтклањање санитарно-хигијенских недостатака ( паркетарски,зидарско-молерски и фарбарски радови) по решењу санитарне инспекције